ADLİ TIP UZMANLIK YETERLİK KURULU YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kuruluş ve İlkeler, Tanım

Amaç
Madde 1
Adli Tıp Uzmanlık Yeterlik Kurulu’nun (ATUYEK) temel amacı:
1.1. Adli tıp uzmanlık eğitiminin standardını oluşturmak, korumak, yükseltmek ve güvence altına almak,
1.2. Türkiye’de Adli Tıp eğitimi veren kuruluşların, bu eğitimi bilimsel gelişmelere uygun olarak en üst düzeyde verebilmelerini ve bu kuruluşların kendi aralarında standardizasyonunu sağlamak üzere; yine bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütmek suretiyle organize olmak, önerilerde bulunmak; bu standartların oluşmasını sağlamak amacıyla; Türkiye’de Adli Tıp alanında planlama ve istatistik çalışmaları yapmak,
1.3. Adli tıp uzmanlık eğitiminin kalite denetimini sağlamak,
1.4. Uzmanlık eğitimi sonrasında ülke düzeyinde standart değerlendirme sınavı hazırlamak ve bu sınavın belli aralıklarla yapılmasını sağlamak,
1.5. Adli tıp alanında Tıpta Uzmanlık Yeterlik Belgesi vermek,
1.6. Sürekli Mesleki Gelişim etkinliklerine katılımı özendirmek ve denetlemek,
1.7. ATUYEK sertifikasyonunun öncelikle, “Avrupa Tıp Uzmanları Birliği” (Union Europeenne des Medecins Specialistes, UEMS, Bruxelles) sertifikasyonuna nitelik olarak paralellik göstermesi; nihai olarak da ATUYEK Sertifikasının eşdeğer olarak işlem görebilmesi için çalışmalarını sürdürmek,
1.8. Uzmanlık öğrencisinin eğitim sürecini izlemek ve değerlendirmek için “Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Karnesi” gibi eğitsel araçların oluşturulmasını sağlamak,
1.9. Eğiticilerin, uzmanların ve uzmanlık öğrencilerinin Sürekli Mesleksel Gelişim programlarına katılımını özendirmek, izlemek ve değerlendirmek,
1.10. Günün değişen koşullarının ortaya çıkardığı yeni zorunluluklar doğrultusunda ATUYEK temel amaçlarını gerçekleştirmek için yeni hedefler, yeni çalışma alanları ve yeni alt kurulların oluşumu için kararlar almaktır.
1.11. ATUYEK Sertifikası, Adli Tıp Uzmanlık Belgesine karşılık gelmez, imtiyaz nedeni oluşturmaz; ancak bu belgeye sahip olmak, bilimsel yeterliliğin bir göstergesi olarak kabul edilir.
Kuruluş ve İlkeler
Madde 2
2.1. Adli Tıp Uzmanlık Yeterlik Kurulu özerk çalışan, kar amacı olmayan, sivil bir kurul olarak 2002 yılında “Adli Tıp Meslekte Yeterlik Kurulu” adıyla kurulmuştur. Bu Kurulun çalışma ilkeleri, Tıpta Ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği, Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulunun Kuruluşu ve Çalışma Yöntemi Hakkında Yönetmelik, Tıpta Uzmanlık Kurulu ve Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) Komisyonları kararları ile paralellik göstermektedir. ATUYEK Adli Tıp Uzmanları Derneği’nin (ATUD) bir yan kuruluşudur. Tüzel kişiliğini bu dernek ve bu derneği yazışmalarında öncelikli muhatap olarak gören Avrupa Birliği’nin (AB) (European Union, Strasbourg) konuyla ilgili organlarından “Avrupa Tıp Uzmanları Birliği” (Union Europeenne des Médecins Specialistes, UEMS, Bruxelles) ve Türk Tabipleri Birliği ile olan ilişkileri üzerinden kazanır.
Tanım
Madde 3
3.1. ATUYEK, Adli Tıp Uzmanları Derneği ile eşgüdüm içerisinde çalışan, TUKMOS üyeleri ile işbirliği içerisinde olan, uzmanlık eğitimi programının geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi için standartlar belirleyen, yeterlik sınavları aracılığıyla yeterlik belgelendirmesi yapan; uzmanlık eğitimi veren birimler için rehber bilgiler ve standartlar oluşturan; eğitim birimlerini gönüllülük temelinde ziyaret ederek değerlendiren, eksikleri belirleyen ve giderilmesi için öneriler geliştiren, eğitim birimlerindeki uzmanlık eğitimini akredite eden bir kuruldur. Görevlerini planlamada ve yürütmede özerktir. Yönetmelik ve yönergelerde belirtilmemiş durumlardaki kararları alma ve uygulamada yetkili organ Yürütme Kuruludur.
İKİNCİ BÖLÜM
Kurullar, Komisyonlar ve Çalışma İlkeleri
Kurulun oluşumu:
Madde 4
4.1. ATUYEK, yürütme kurulu üyelerinin ATUD Genel Kurulu’nda seçilmesinin ardından oluşturulur ve otonom olarak çalışmaya başlar. Kuruluş sonrasındaki toplantıların düzenlenmesi, kuruluş kurallarını gereksinimlere ve yeni koşullara göre değiştirme, kuruluş kurallarına uyma kaydıyla karar alma, yürütme, yeni kurul ve komisyonlar oluşturma ile yeni üye seçimleriyle ilgili tüm organizasyonlar ATUYEK’in yetki ve sorumluluğundadır.
Kurulun Yapısı
Madde 5
ATUYEK’in yapısı aşağıdaki organlardan oluşur, ATUYEK bu organların üyelerinin tamamından oluşmaktadır:
5.1. Yeterlik Genel Kurulu,
5.2. Yürütme Kurulu,
5.3. Denetleme ve Danışma Kurulu,
5.4. Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonu,
5.5. Ölçme Değerlendirme Komisyonu,
5.6. Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) Eşgüdüm Komisyonu,
5.7. Sürekli tıp eğitimi/sürekli mesleki gelişim (STE/SMG) Komisyonu.
5.1. Yeterlik Genel Kurulu: ATUYEK’i oluşturan organların tüm üyeleri yanında, yeterlik belgesine sahip olan her uzman Yeterlik Genel Kurulunun doğal üyesidir.
5.1.1. Görevleri:
5.1.1.1. Yeterlik Genel Kurulu, Yürütme Kurulunun belirlediği tarih ve yerde toplanır.
5.1.1.2. Yeterlik Kurulunun ana karar organıdır.
5.1.1.3. Genel Kurulun temel görevi Yürütme Kurulunu 3 (üç) yıllık bir dönem için seçmek, ibra etmek, önerilerde bulunmak ve gerekli kararları almaktır.
5.1.1.4. Seçimsiz Genel Kurul sırasında Yürütme Kurulu ara raporu sunularak tartışılır ve gerekli önerilerde bulunulur.
5.1.1.5. Yönergenin yürürlüğe girmesiyle, Genel Kurul tarafından kabul edilen özelliklere sahip olan ya da belirlenen koşulları taşıyanlara Yeterlik Belgesi verilir.
5.1.1.6. Gereği halinde yeni kurul ve komisyonların oluşturulmasını görüşür, karar alır ve seçer.
5.2. Yürütme Kurulu:
Genel Kurul tarafından seçilen, Yeterlik Kurulu’nun en üst uygulama kuruludur. Yürütme Kurulu 9 üyeden oluşur. Yürütme Kurulu’nda görev alacak üyelerin Türkiye’de hekimlik ve Adli Tıp uzmanlığı yapmaya yasal bir engelinin olmaması gerekir. Yürütme Kurulu üyeleri en az beş yıl eğitici olarak çalışmış doçent veya profesör unvanına sahip adli tıp uzmanlarından oluşur.
ATUYEK Yürütme Kurulunun ana görevi, ATUYEK Genel Kurulunca alınan kararları ve temel işlevlerinin yürütülmesini sağlamaktır.
Bu ana görevini; ATUYEK’in kuruluş amaçlarının öngördüğü temel hedeflere ulaşılmasında her türlü genel çalışmayı sürdürmek; faaliyetlerin genel olarak kontrolünü yapmak; işleyişiyle ilgili olarak yetkileri çerçevesinde temel kararları almak; diğer alt kurul ve komisyonlarının çalışma raporlarını ve önerilerini değerlendirmek; kendi bünyesindeki komisyon üyelerinin seçimlerini düzenlemek; kurul toplantılarına gündemi hazırlamak, çalışma raporu sunmak ve kuruluşun kurallarında gerekli görülen değişiklikleri Genel Kurul’un onayına sunmak şeklinde yerine getirir.
İşleyiş ve detaylar şu şekildedir:
5.2.1. Yürütme Kurulu, Yeterlik Genel Kurulunca seçilen kuruldur.
5.2.2. Yürütme Kurulu seçildikten sonra yapacağı ilk toplantısında seçilen üyeleri arasından bir Başkan ve Başkan Yardımcısı seçer.
5.2.3. Yürütme Kurulu üç yıllık bir dönem için seçilir.
5.2.4. Kurulun işlemlerini yürütmede üyelerin tümünün toplantılara katılması beklenir; ancak tümü katılamadığı takdirde salt çoğunluk ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
5.2.5. Yürütme Kurulu Başkanı kurulun sözcüsü durumundadır; toplantılarda gündemi belirler ve moderasyon yapar.
5.2.7. Üyelerin birbiri ardına iki kez toplantıya mazeretsiz katılmamaları halinde üyelikleri düşer. Yürütme kurulu üye sayısı 7 (yedi) kişinin altına düştüğünde Genel Kurul toplantısı yapılması önerilir.
5.2.8. Yürütme Kurulu yılda en az üç kez toplanır. Bu toplantıların ikisi online yöntemlerle yapılabilir.
5.2.9. Kurul toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilir ve oy çoğunluğu ile alınan kararlarda gerekçeler belirtilerek tutanak oturuma katılan tüm üyelerce imzalanır.
5.2.10. Yürütme Kurulu ATUYEK organlarının çalışmalarına destek ve olanak sağlar, izler.
5.2.11. Yeterlik sınavları tarihlerini, giriş ücretini belirler ve her sene için ilan eder.
5.2.12. Sınav listelerini onaylar ve sınavın yapılmasında Ölçme Değerlendirme Komisyonuna destek olur.
5.2.13. Sınav sonuçlarını değerlendirir. Yeterlik Belgeleri; ATUD Yönetim Kurulu Başkanı, Ölçme Değerlendirme Komisyonu Başkanı ve ATUYEK Yürütme Kurulu Başkanlarınca imzalanır.
5.2.14. Yeterlik Genel Kurulunu toplar ve çalışma raporunu sunar.
5.2.15. Komisyonların raporlarını değerlendirir ve gereğini yapar.
5.2.16. Yürütme Kurulu, ATUYEK’in yönergesini ve yıllık çalışma raporlarını, eğitim programı yöneticilerine ve ilişkili resmi makamların ana merkezlerine dağıtır.
5.2.17. Bu yönetmeliğe ek olarak çalışma raporları, ATUYEK sertifikasyonuna ait listeler ve haberler, ATUYEK sertifikasını alan kişilerin isimleri, görevlilerin listeleri, sınav tarih ve ücretleri, Ölçme Değerlendirme Komisyonunun hazırladığı standardizasyon raporları ve genel istatistik değerlendirmeler gereksinim halinde dağıtıma sunulabilir.
5.3. Denetleme ve Danışma Kurulu:
5.3.1. Yeterlik Genel Kurulunca eğitim kurumlarında 10 yıl “eğitici” kadrosunda bulunmuş, doçent ya da profesör unvanına sahip üyeler arasından 3 asil, 3 yedek üye olmak üzere seçilir. Bu seçim Yürütme Kurulu seçimleri ile birlikte yapılır. Üyelerin görev süresi üç yıldır, görev süresi bitenler tekrar seçilebilir.
5.3.2. Denetleme ve Danışma Kurulu yılda en az bir kez Yürütme Kurulu icraatını, kararlarını denetler ve gerektiğinde yürütme kurulunun ön gördüğü tartışmalı konularda rapor verir; dönem sonunda hazırlanan rapor Yeterlik Genel Kuruluna sunulur.
5.4. Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonu
5.4.1. Yürütme Kurulunun seçeceği, “aktif eğitici” kadrolarında yer alan doçent ya da profesör unvanına sahip 7 üyeden oluşur. Üyelerin görev süresi üç yıldır. Komisyon üyeleri kendi aralarından bir başkan ve bir sekreter seçerler. Komisyon yılda en az bir defa ya da Yürütme Kurulunun çağrısı ile gerektiğinde toplanarak hazırlanan raporu Yürütme Kuruluna sunar.
5.4.2. TUKMOS müfredatını da göz önünde bulundurarak ve tüm ATUYEK üyelerinin de bilgisi dahilinde Adli Tıp Uzmanlık Eğitim Müfredatını belirler, gerekli güncellemeleri yapar ve Yürütme Kuruluna önerilerde bulunur.
5.4.3. Uzmanlık öğrencisinin eğitim sürecini izlemek ve değerlendirmek için “Tıpta Uzmanlık Öğrenci Karnesi” gibi eğitsel araçların oluşturulmasını sağlar.
5.4.4. Eğitim Kurumları ve Eğitim Programlarını denetlemek üzere başvuran her birim için ATUYEK üyesi olan üç kişilik bir alt komisyon belirler. Kurum ve programları bu alt komisyon denetler ve hazırladığı raporu Komisyon kanalıyla Yürütme Kuruluna sunar.
5.4.5. Eğiticilerin eğitimi konusunda çalışmalar yapar ve önerilerde bulunur.
5.4.6. Eğitim Kurumları standardını belirler, gerekli güncellemeleri yapar ve Yürütme Kuruluna önerilerde bulunur.
5.4.7. Akreditasyon işlemlerini yürütür.
5.4.8. Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.

5.5 Ölçme Değerlendirme Komisyonu:
5.5.1. Yürütme Kurulunun seçeceği, “aktif eğitici” kadrolarında yer alan doçent ya da profesör unvanına sahip 5 üyeden oluşur. Üyelerin görev süresi üç yıldır. Üyeler kendi aralarından bir başkan ve bir sekreter seçerler. Komisyon yılda en az 2 kez toplanarak yıllık değerlendirmelerini içeren raporu Yürütme Kuruluna sunar.
5.5.2. Yeterlik sınavına girmek üzere başvuran adayların başvurularını değerlendirir ve uygun olanların sınava alınmasını sağlar.
5.5.3. Yeterlik sınavlarının hazırlanmasını sağlar.
5.5.4. Yeterlik yazılı bilgi değerlendirme sınavının içeriğinin bilimsel denetimini yapar.
5.5.5. Sözlü/beceri değerlendirme sınav jürilerini belirler.
5.5.6. Sınav sonuçlarını değerlendirerek Yürütme Kuruluna bildirir.
5.5.7. Sınav hazırlıkları ile ilgili alt komisyonlar belirleyebilir.
5.6 Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) Eşgüdüm Komisyonu
Komisyon, TUKMOS Adli Tıp Komisyonu üyeleri ile ATUYEK Yürütme Kurulu üyelerinden oluşur. ATUYEK ile TUKMOS arasında işbirliğinin tesisi ile Adli Tıp Uzmanlık Eğitiminin istenilen hedef ve doğrultuda yürütülmesi konusunda gerekli bulunan eşgüdümü sağlamakla yükümlüdür.
5.7. Sürekli tıp eğitimi/sürekli mesleki gelişim (STE/SMG) Komisyonu
Yürütme Kurulunun seçeceği, “aktif eğitici” kadrolarında yer alan 3 üyeden oluşur. Üyelerin görev süresi üç yıldır.
5.7.1 Uzmanlık sonrası eğitim konusunda çalışmalar yapar, standartlar belirler. Tıpta uzmanlık öğrencileri için açılacak kısa süreli eğitim okullarının eğitim müfredatı oluşturulması ve işleyişi konusunda gerekli desteği sağlar.
Akreditasyon
Madde 6
6.1. Tıpta uzmanlık eğitimi veren eğitim kurumlarının talepleri halinde akreditasyon işlemlerinin sürdürülmesi Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonunun görevidir.
Komisyon bu amaçla:
6.1.1. Adli Tıp Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatının tüm eğitim birimlerinde uygulanması ve sürekli geliştirilmesi için, eğitim veren birimlerin gönüllülüğüne dayanan ve ziyaret programları ana ilkeleri ile yürütülen bir akreditasyon mekanizması kurar. Aşağıda belirtilen konularda akreditasyon için rehber bilgiler, değerlendirme formları, anketler ve standartlar oluşturur:
6.1.1.1. Yeterlik Kurulu tarafından önerilen eğitim programı ile uyumlu bir eğitim programının amaçları, hedefleri ve bunları gerçekleştirmedeki etkinliği,
6.1.1.2. Bilgi, beceri, tutum ve davranış gibi uzmanlık alanındaki hedeflerin ölçülebilir davranışlar olarak açıkça tanımlanmış olup olmadığı, bu programın düzenli olarak uygulanıp uygulanmadığı,
6.1.1.3. Hizmet sunumu ve eğitim bakımından alt yapının yeterliliği ve uygunluğu,
6.1.1.4. Eğitici ve tıbbi personelin sayısı ve yetkinliği,
6.1.1.5. Hizmetin hacmi ve çeşitliliği, hizmet sunumunun organize ve sistematik olup olmadığı,
6.1.1.6. Görev tanımları, hizmet-eğitim dengesi ve benzeri konularda eğitim ortamının uygunluğu,
6.1.1.7. Araştırma olanaklarının bulunup bulunmadığı ve eğitilenlerin bu etkinliklere yeterince katılıp katılmadığı.
6.1.1.8. ATUYEK’in diğer kurul ve komisyonlarının konu ile ilgili çalışmalarına dayanarak belirleyeceği standartlar çerçevesinde, ATUYEK üyeleri arasından belirlenecek üç kişilik alt komisyon aracılığıyla eğitim birimlerini ziyaret ederek değerlendirir, eksiklikleri belirler ve giderilmesi için öneriler geliştirir.
a) Eğitim ve uygulama etkinliklerinin ayrıntılı ve zamanında kaydedilip kaydedilmediğini denetler ve akreditasyon raporunda belirtir. Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Karnesi yoluyla süreç içinde uygulanan becerileri nicelik ve nitelik olarak izler ve akreditasyon raporunda değerlendirir.
b) Uzmanlık öğrencilerinin, eğitim sırasında ve uzmanlık eğitimi süresi sonunda bilgi, tutum, beceri ve performanslarını ölçmek ve değerlendirmek için yapılan tüm yazılı, sözlü, uygulama sınavlarını, süreç içindeki eğitici değerlendirmelerini ve Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Karnesi gibi süreç değerlendirmelerini denetler.
c) Eğitim kurumlarının akreditasyonunu sağlamak üzere her bir ziyaret sonrası Yürütme Kuruluna yukarıda belirtilen başlıkları da içeren bir rapor hazırlar.
d) Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.
e) Eğitim Kurumlarının akreditasyona yönelik olan ziyaret periyodları Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenir ve Yürütme Kurulu’ nun görüş ve onayına sunulur.
Kurul Çalışmalarının Bütçe ve Finansmanı
Madde 7
7.1. ATUYEK’in çalışmalarının finansmanı ATUD tarafından yapılır.
7.1.1. ATUYEK’in dernek bütçesinden yaptığı harcamaların gelir ve gider kayıtları ve resmi muhasebe işlemleri ATUD saymanınca yürütülür. Giderlerin uygunluğunu ATUD Yönetim Kurulu değerlendirir.
7.2. Sınav ve sertifikasyon vb. işlemler için, ilişkide bulunduğu kişi ve kurumlardan, ATUD adına ve derneğin makbuzlarını kullanarak, miktarları yılda bir kez kurul tarafından belirlenmek üzere masrafları karşılığında ‘bağış’ niteliğinde para alınır; bu gelirlerin tamamı ATUD’a aittir. Aday sınava girmemeye karar verdiği takdirde bu sınavla ilgili olarak yaptığı ödemeler geri ödenmez.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uzmanlık Alanı, Eğitimi ve Belgelendirilmesi
Uzmanlık Alanı ve Eğitimi
Madde 8
8.1. Uzmanlık Alanı: Adli tıp uzmanlık alanı, ATUD Genel Kurulu tarafından adli tıp uzmanının görev tanımında belirlenen çerçeve olarak anlaşılır. Adli Tıp, bireyin ve toplumun tıp bilimi ile ilgili hukuki sorunlarının çözümlenmesinde tıbbi bilgi ve yöntemleri uygulayan tıpta uzmanlık alanıdır.
8.2. Uzmanlık Eğitimi: Eğitim süresi ve yapılacak rotasyonlar ile süreleri Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönergesi ile belirlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yeterlik Sınavı
Sınav
Madde 9
9.1. Yapılması planlanan sınavların giriş şartları, basamakları ve sınav takvimi ölçme değerlendirme komisyonu tarafından belirlenir. Sınav takvimi yürütme kurulunun onayı ile ilan edilir. Sınavlar yılda en az bir kez yapılır.
9.2. Eğitim içi gelişim sınavları:
Uzmanlık eğitimi sırasında gereğinde ülke çapında genel bir sınav yapılabilir. Gelişim sınavlarına talepleri halinde tüm eğitim kurumlarındaki tıpta uzmanlık öğrencileri katılabilir. Bu sınav sonuçları değerlendirilerek eğitim kurumlarına karşılaştırmalı olarak bildirilir. Alt yapı olanakları sağlandığında bu sınavlar elektronik ortamda yapılabilir.
9.3. Yeterlik Sınavları:
9.3.1. Bu sınava ülkemizde Adli Tıp Uzmanı olmaya hak kazanmış hekimler ile eğitim süresinin son yılı içerisinde olan adli tıp uzmanlık öğrencileri katılabilir.
9.3.2. Yeterlik sınavına girebilmek için gerekli belgeleri tamamlamış olmak gerekir.
9.3.3. Yeterlik sınavı yazılı bilgi değerlendirme ve beceri değerlendirme sınavı olarak iki kademede yapılır.
a) Yazılı Bilgi Değerlendirme Sınavı (Qualifying examination): Bilgi ölçmeye yönelik olarak, yılda en az bir kez yapılır.
Yazılı sınavı geçenler ikinci kademe olan beceri değerlendirme sınavına girmeye hak kazanırlar. Sınavın kapsamı, şekli Ölçme Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenir. Sınav sonuçları sınava katılan kişiye bildirilir.
b) Beceri Değerlendirme Sınavı (Certifying examination): Uygulamaya yönelik, kişinin klinik becerisini ölçecek sınav şeklinde yılda en az bir kez yapılandırılmış sözlü ve/veya Objektif Yapılandırılmış Klinik Sınav (OSCE) olarak yapılır. Bu sınava yazılı sınavda başarılı olanlar katılma hakkı elde eder. Sınav, oluşturulan jüri tarafından ilgili dalda uzmanlık becerilerini sorgulayacak “sorun çözmeye yönelik” ve yeterliliğe dayalı olacak şekilde yapılır. Pratik uygulama sınavı yapılmaz. Yazılı sınavda başarılı olanların 5 yıl içinde beceri değerlendirme sınavından başarılı olması gerekir.
9.4. Adli Tıp Uzmanlık Yeterlik Belgesi (ATUYEK Sertifikası) Verilmesi: Sınav sonucunda “Adli Tıp Uzmanlık Yeterlik Belgesi” verilir. Bu belgenin geçerliliği 5 yıldır.
Sertifikanın İptali
Madde 10
10.1. ATUYEK Genel Kurulu aşağıda tanımlanan durumlarda (iptal edip etmeme yetkisini tümüyle elinde bulundurmak kaydıyla) verilmiş olan ATUYEK sertifikasının iptal edilmesi konusunu tartışmaya açar:
10.1.1. Sertifikanın uygun olmayan ve ATUYEK Yönergesinde bulunan kurallara aykırı şekilde kullanılması,
10.1.2. Sertifika ve sınavlar öncesinde adayın yanlış beyanatta bulunduğu, sahte veya uygunsuz belge düzenlendiğinin ortaya çıkması.
10.2. Yukarıda tanımlanan durumlarda, ATUYEK Genel Kurulu gerekli kanıtları elde ettikten sonra ATUYEK Sertifikalı hekimi savunmada bulunmak üzere davet eder. Bu görüşmeden sonra alınan sertifikanın iptali ya da iptal edilmemesi yönündeki gerekçeli kararında ATUYEK Genel Kurulu tümüyle bağımsızdır. ATUYEK, iptal sonrası sertifikanın ATUYEK’e geri verilmesini sağlar.
Adayların ve Sertifikalı Kişilerin Dosyaları
Madde 11
11.1. Eski ve yeni adayların ve ATUYEK Sertifikalı kişilerin dosyaları gizli tutulur ve Yürütme Kurulu Başkanı, Genel Kurul Üyeleri ve ATUYEK’de o sırada görevli olanlar dışındaki kişiler tarafından yasal zorunluluk ortaya çıkmadıkça açılamazlar. Bu dosyaların korunduğu yer ATUD’dur.
Özel Durumlar
Madde 12
12.1. Bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihte Adli Tıp alanında ‘profesör ve doçent’ unvanına sahip olanlara yeterlik belgesi verilir. Bu belgelerin geçerlilik süresi 5 yıldır.
12.2.Yabancı bir ülkede uzmanlık eğitimini tamamlayan ve o ülkenin yeterlik sınavına girmeye hak kazanan kişiler ilgili dalın Yeterlik Sınavına giriş şartlarına uygun olduklarını belgelendirdikleri takdirde, Yeterlik Sınavına girebilirler. Bu kişiler için aranacak şartlar ve izlenecek kurallar Türkiye’de uzmanlık eğitimi yapanlarla aynı olmalıdır. UEMS yeterlik belgesi, Türkiye’nin UEMS’ye asil üye olarak kabulü ve ilgili alanda sınava kabul edilmesi durumunda, Türk (ilgili anadal) yeterliliğine denk sayılacaktır.
12.3. Yan dallarda yeterlik sınavına girilebilmesi için anadalda yeterlik belgesine sahip olunmalıdır. Yan dallar Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği esaslarına uyumlu olmalıdır.
12.4. Bu yönerge, ATUD Genel Kurulu’nda kabulünden sonra yürürlüğe girer ve işleyişi ATUYEK Genel Kurulunca sağlanır. Bu Yönergenin yürürlüğe girmesinden sonra, önceki Yönerge ve Kurullar yürürlükten kalkar.
Yönergenin kabul edildiği ATUD Genel Kurul Tarihi: 16.02.2019’dur.

İndirmek İçin Tıklayınız.