YETERLİK SINAVLARI:

 1. Bu sınava ülkemizde Adli Tıp Uzmanı olmaya hak kazanmış hekimler ile eğitim süresinin son yılı içerisinde olan adli tıp uzmanlık öğrencileri katılabilir.
 2. Yeterlik sınavına girebilmek için gerekli belgeleri tamamlamış olmak gerekir.
 3. Yeterlik sınavı yazılı bilgi değerlendirme ve beceri değerlendirme sınavı olarak iki kademede yapılır.
  1. Yazılı Bilgi Değerlendirme Sınavı (Qualifying examination): Bilgi ölçmeye yönelik olarak, yılda en az bir kez yapılır. Yazılı sınavı geçenler ikinci kademe olan beceri değerlendirme sınavına girmeye hak kazanırlar. Sınavın kapsamı, şekli Ölçme Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenir. Sınav sonuçları sınava katılan kişiye bildirilir.
  2. Beceri Değerlendirme Sınavı (Certifying examination): Uygulamaya yönelik, kişinin klinik becerisini ölçecek sınav şeklinde yılda en az bir kez yapılandırılmış sözlü ve/veya Objektif Yapılandırılmış Klinik Sınav (OSCE) olarak yapılır. Bu sınava yazılı sınavda başarılı olanlar katılma hakkı elde eder. Sınav, oluşturulan jüri tarafından ilgili dalda uzmanlık becerilerini sorgulayacak “sorun çözmeye yönelik” ve yeterliliğe dayalı olacak şekilde yapılır. Pratik uygulama sınavı yapılmaz. Yazılı sınavda başarılı olanların 5 yıl içinde beceri değerlendirme sınavından başarılı olması gerekir.
 4. Adli Tıp Uzmanlık Yeterlik Belgesi (ATUYEK Sertifikası) Verilmesi: Sınav sonucunda “Adli Tıp Uzmanlık Yeterlik Belgesi” verilir. Bu belgenin geçerliliği 5 yıldır.
 5. ATUYEK Sertifikası, Adli Tıp Uzmanlık Belgesine karşılık gelmez, imtiyaz nedeni oluşturmaz; ancak bu belgeye sahip olmak, bilimsel yeterliliğin bir göstergesi olarak kabul edilir.
 6. Sınav ücreti 100- TL’dir, ücretin son başvuru tarihinden önce IBAN TR TR74 0006 4000 0011 2020 1746 09  nolu hesap numarasına yatırılması gerekmektedir.
 7. Nasıl başvurulur? Sınav ATUYEK alt komisyonu olan “Ölçme Değerlendirme Komisyonu” tarafından oluşturulur ve düzenlenir. Sınava girebilmek için ADLİ TIP UZMANLIK YETERLİK KURULUNA bir dilekçeyle başvurulması ve aşağıda sayılan belgeleri dilekçeye eklemesi gereklidir. Ölçme Değerlendirme Komisyonu, yeterlik sınavına girmek üzere başvuran adayların başvurularını değerlendirir ve uygun olanların sınava alınmasını, yeterlik sınavlarının hazırlanmasını sağlar, yazılı bilgi değerlendirme sınavının içeriğinin bilimsel denetimini yapar. Sözlü/beceri değerlendirme sınav jürilerini belirler. Sınav sonuçlarını değerlendirerek Yürütme Kuruluna bildirir.
 8. Sınav başvurusu için gerekli belgeler
  1. Adli Tıp Uzmanlık Diploması ya da sınav sonucunu içeren uzmanlık sınavı belgesi,
  2. Tıpta Uzmanlık Öğrencileri için, Uzmanlık eğitiminin son yılında olduklarını gösterir birim tarafından onaylı belge,
  3. Tıpta Uzmanlık Eğitimi süresince karne (uzmanlık eğitimi kayıt belgesi) uygulaması yapılmışsa, bu belgenin asistanlık yaptığı kurum tarafından onaylanmış bir örneği,
  4. Sınava katılım ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu.
 9. Nasıl bir sınav?
  Sınav, Yazılı Sınav ve Uygulama Sınavı olarak iki aşamada yapılır.
 10. Yazılı sınavla ilgili ilkeler:
  1. Uzmanlık eğitiminin son yılında olan tıpta uzmanlık öğrencileri de katılabilir.
  2. Adayın temel ve güncel Adli Tıp bilgisini ölçmeye yönelik olarak yapılan sınavdır.
  3. Yılda en az bir kez yapılır.
 11. Yeterlik yazılı sınavının teknik yönleri:
  1. Sınav çoktan seçmeli 50 sorudan oluşur.
  2. Sınav süresi 60 dakikadır.
  3. Sınav sorularının kapsamı Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı konular listesine (Ek.1) göre düzenlenmiştir.
 12. Uygulama Sınavıyla ilgili ilkeler:
  1. Adayın bilgisini ve klinik becerisini ölçmeye yönelik sınavdır.
  2. Uygulama Sınavına, Yazılı Sınavda başarılı olan Adli Tıp Uzmanları ve eğitimlerinin son yılında olan Tıpta Uzmanlı Öğrencileri katılabilirler.
  3. Yılda en az bir kez yapılır.
  4. Uygulama Sınavı, Ölçme Değerlendirme komisyonu tarafından oluşturulan jüri ya da jüriler tarafından yapılır.
  5. Uygulama Sınavına başvurabilmek için, Yazılı Sınavda başarılı olunan tarihin üzerinden 5(beş) yıldan fazla bir süre geçmemiş olması gerekir.
 13. Yeterlik uygulama sınavının teknik yönleri:
  1. Uygulama sınavı Nesnel Örgün Klinik Sınav (NÖKS/OSCE) sistemi ile gerçekleştirilmektedir.
  2. Bu sistemde farklı istasyonlarda belirli senaryolar üzerinden gerçekleştirilen görüşme, muayene, değerlendirme ve raporlamalar yanı sıra görsel materyaller üzerinden gözlemci jüri üyesi tarafından standardize olarak değerlendirilir ve puanlanır.  Bazı istasyonlarda bilimsel makale okuma gibi uzman hekimin sahip olması gereken yetiler değerlendirilmektedir.
  3. Her istasyon için belirli bir zaman söz konusudur (Sınav öncesi ayrıntılandırılır).
  4. Sınav süresi toplamda yaklaşık 60 dakikadır.
 14. Sınav sonuçlarının duyurulması, belgelendirme ve yeniden belgelendirme:
  1. Sınav sonuçları adayların adreslerine postalanacak, ayrıca ilan edilmeyecektir. Yeterlik sınavının her iki aşamasında da başarılı olarak belge almaya hak kazanan kişilere ATUYEK Sertifikası verilecektir. Yeterlik Belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.
  2. Yeniden Yeterlik Belgesi alabilmek için, son beş yılda, bilimsel çalışma, araştırma, proje, makale, katıldığı bilimsel etkinlikleri belgelemek durumundadır.

Sınav başvurusu için gerekli belgeler eposta ile atudmyk@gmail.com adresine gönderilebilir. (Başvurusu kabul edilen kişiler, sınav öncesi belgelerin aslını sınav komisyonuna teslim etmelidir)

Ek-1.  Yazılı Sınav konuları ve soruların konulara göre ağırlıkları

YARALAR (travmanın patofizyolojisi, doku düzeyinde etkileri ve onarım süreci)5
AKUT VE KRONİK YARALANMALAR5
ADLİ JİNEKOLOJİ, GEBELİK VE DOĞUM OLGULARI5
ÇOCUK İSTİSMARI OLGULARI5
AİLE İÇİ ŞİDDET OLGULARI5
CİNSEL İSTİSMAR VE CİNSEL SALDIRI OLGULARI5
İNSAN HAKLARI İHLALLERİ3
ADLİ GENETİK OLGULARI2
ADLİ PSİKİYATRİ OLGULARI3
ADLİ TOKSİKOLOJİ OLGULARI2
ÖLÜM10
TOPLAM50

Örnek Soru 1.
Cinsel saldırı sonrası gebe kalan bir kadında yasal olarak kaçıncı haftaya kadar isteğe bağlı rahim tahliyesi yapılabilmektedir?
a.         8 hafta
b.         10 hafta
c.          12 hafta
d.         18 hafta
e.         20 hafta

Örnek Soru 2.
Pulmoner tromboemboli sonucu öldüğü tespit edilen kişide, en sık trombüs kaynağı olan ve araştırılması gereken ven aşağıdakilerden hangisidir?

a.         İliak venler
b.         Derin baldır venleri
c.          Popliteal venler
d.         Vena kava inferiyor
e.         Femoral venler

İndirmek İçin Tıklayınız.